Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer Noodzakelijk beheer

Natuurbeheer in de "Oude Spaarndammerpolder en Klutenplas"

In februari 2018, is het weidevogelbeheer reeds in uitvoering gebracht door rietkap, opschot te verwijderen en plaatsing van vossenrasters! 

Het ecologischbeleidsplan van de gemeente Haarlem biedt de financiële mogelijkheden tot een beter natuurbeheer op het gebied van weidevogels van ca 52 hectare. In opdracht van Spaarnelanden en in overleg met vele partijen heeft Landschap Noord-Holland "aanbevelingen t.a.v. het weidevogelbeheer en het beheer van de Klutenplas" opgesteld. Deze worden nu in 2020 in uitvoering gebracht en gaan 5 jaar duren. De vereniging draagt daar ook zo'n € 25.000,00 aan bij.

Biodiversiteit: Ecologisch maaibeheer 2020 Landje van Scheytbrug

Vanuit de wijk kwam de vraag of de grasranden van de Vondelweg niet natuurlijker konden worden gemaakt. Niet alleen maaien maar ook het gras afvoeren verschraalt de grond en kunnen kruiden, planten en bloemen veel meer aarden. Dit ten gunste van de insecten en meer kleur. In begin 2020 hebben we een 1.400 m2 zeer vochtig gras aan de noordkop van de Vondelweg ontwaterd. En gaan we deze biologisch beheren door in delen te maaien en het gras af te voeren. Om dit mogelijk te maken hebben we gereedschap aan kunnen schaffen t.w.v.    € 950,00 welke uit de subsidie van "Betrekken bij Groen fonds van de provincie Noord-Holland"komt. De insecten en beplanting worden nu geïnventariseerd en over 2 of 4 jaar nog eens ter vergelijking. Hulp is nodig om dit jaarlijks te realiseren. Wil je helpen om gras te maaien en te hooien? meld je dan aan bij seretariaat@hekslootpolder.nl  

Voor aanmelden en de actuele activiteiten ga dan naar de agenda. 

Biodiversiteit: Ecologisch maaibeheer 2021 Landjes van Rein

Langs de Spaarndamseweg staat veel riet waar de bekende soorten rietvogels in voorkomen. Echter Rein Leguijt van landschap Noord - Holland zag meer flora-potentie in 2 kavels van ca 900 m2 en heeft hier recent actie op kunnen nemen. Hij verwacht hier over een paar jaar de rietorchis en Grote ratelaar en andere kruidenachtige soorten die op hun beurt weer insecten en vlinders aantrekken. Voor de eerste 2 maaibeurten is er 

Biodiversiteit: Ecologisch maaibeheer 2023 Landje bij WZZO

Jarenlang heeft het SEB-Haarlem dit bijzondere gebiedje onderhouden met mooie resultaten aan beplanting. Dit jaar 2023 is ons gevraagd dit gebiedje over te nemen qua onderhoud. Samen met Dick Kortekaas (KNNV) en Dik Vonk (voormalig stadsecoloog) wordt dit gebiedje geïnventariseerd en het maaibeheer bepaald.   

 

Stichting Ecologisch Beheer

Onderhoudswerkzaamheden in de Hekslootpolder worden al jarenlang verzorgd door het SEB-Haarlem. Vrijwilligers besteden een zaterdag of woensdag aan werken in de natuur. Zie http://www.seb-haarlem.nll.

Zo worden jaarlijks de wilgen geknot langs de liniedijken, het riet gemaaid bij de volkstuinvereniging "Wie Zaait Zal Oogsten" ( WZZO) en bij de klutenplas wordt het riet gemaaid en afgevoerd. 

Vereniging Behoud de Hekslootpolder 

Het bestuur van de vereniging en enkele vrijwilligers onderhouden jaarlijks de kluteneilandjes en sinds 2018 ook het vossenraster en rietmaaien. Daarnaast worden er schoonmaakronden gehouden en het kijkscherm bij vogelkijkhut De Steltkluut onderhouden. Sinds 2020 heeft de vereniging ca 1400 m2 groenstrook in ecologisch beheer langs de Vondelweg t.h.v. de Muiderslotweg. De vereniging meldt zaken aan het recreatieschap Spaarnwoude bij vernielingen of achterstallig onderhoud aan paden en hekken. Ter informatie voor bezoekers zijn er in de vogelkijkhut geplastificeerde platen met vogelafbeeldingen geplaatst. 

Het recreatieschap Noord-Holland

Het reguliere onderhoud is in handen van het recreatieschap die dit weer grotendeels bij de agrariërs heeft ondergebracht. www.recreatieschap Noord-Holland.nl

De Agrariërs

Er zijn ongeveer 5 agrariërs in De Hekslootpolder actief die de weilanden beheren, zij pachten deze van het recreatieschap. Zij zorgen voor het bemesten, maaien en hooien en begrazen van de weilanden. Tevens is het schouwen van de sloten een belangrijk onderhouds-element.