Flora & Fauna

Grasgroen, dat is het beeld van de Hekslootpolder. Grassen voeren de boventoon. Tussen die grassen een ruime sortering aan bloemplanten. Je vindt hier soorten van zand, veen, klei; droog en nat. In dit hoofdstuk bespreken we de flora van het veenweidegebied en de aangrenzende dijken.

jaarlijks trokken de plantenliefhebbers erop uit...

De polders tussen Haarlem en Spaarndam zijn in de periode 1995-2002 geïnventariseerd door de plantenwerkgroep van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Jaarlijks trokken de plantenliefhebbers erop uit; meestal drie keer om zowel de voorjaars- als de zomerplanten onder de loep te nemen. De inventarisatie werd uitgevoerd volgens de methode van de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland. Per (deel) kilometerhok werd een streeplijst gemaakt van alle aangetroffen soorten. Zeldzame en rodelijstsoorten kregen extra aandacht door een schatting te maken van het aantal planten of bloemstengels. Het onderzoeksgebied strekte zich uit over vier kilometerhokken. In het westen de Hekslootpolder met als belangrijkste plantenzoekterreintjes de moerassige strook met riet- en natte graslandjes langs de Spaarndamseweg, de bermen van het Assendelvervoetpad en het zandig grasland in de omgeving van de Vergierdeweg. In het oosten de Oude Spaarndammerpolder. Speciale terreinen van aandacht waren hier de liniewal die de Spaarndamse forten verbindt, de taluds van de Slaperdijk, een veenmosrietlandje bij Fort Spaarndam-Noord, een drassig weitje bij Fort Spaarndam-Zuid en een rietlandje aan de Spaarndamseweg. De riet- en natte graslandjes die door vrijwilligers gemaaid worden, werden jaarlijks bezocht. Andere plekken met speciale flora waren dammen, oude muren van waterkeringen en sluisjes en de bunkertjes van de Voorstelling in de Oude Spaarndammerpolder.

Naast de inventarisatie van de speciale terreintjes werden ook steekproeven genomen van wegbermen, weilanden en (oevers van) sloten en vaarten. De volkstuinen en de recreatiestrook langs de Vondelweg sluiten wat betreft de flora aan bij het stedelijke gebied en vallen daarom buiten de inventarisatie van het poldergebied.

De soorten opgeteld

In totaal zijn 266 plantensoorten waargenomen (tabel 1 en 3). Dat is bijna de helft van het totaal aantal van Haarlem en 18% van Nederland. Het merendeel (229) is algemeen. Deze soorten zijn wijd verspreid in Nederland. Echter lang niet altijd in grote aantallen: het aantal exemplaren per kilometerhok kan heel laag zijn. De overige 37 zijn zogenaamde aandachtsoorten (tabel 2); deze gaan landelijk achteruit of hebben een beperkte verspreiding. Enkele worden in hun voortbestaan bedreigd en staan daarom op de Rode Lijst. Niet toevallig zijn dat grassen, namelijk goudhaver, kamgras en bevertjes.

Auteur: Joop Mourik 

 

Zoekresultaten