Doel:

De vereniging “Behoud de Hekslootpolder” stelt zich ten doel het bevorderen van de instandhouding van de Hekslootpolder in Haarlem Noord als open landschap met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu- ecologische waarden.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

  • het verstrekken van informatie en/of het geven van adviezen aan de gemeentelijke en provinciale overheden en aan andere publiekrechtelijke bestuursorganen.
  • het voeren van propaganda en voorlichtingscampagnes.
  • het houden van bijeenkomsten.
  • het verzamelen en verwerken van gegevens over het omschreven gebied, alsmede het verspreiden en/of doen verspreiden van de verkregen resultaten.
  • het voeren van gerechtelijke procedures.
  • het bevorderen van de samenwerking met alle instellingen, organisaties, groepen en individuen die een verwant doel nastreven. 
  • alle andere wettelijke middelen die tot het omschreven doel kunnen leiden.

Die doelen streeft de vereniging nog steeds na, ze zijn nog steeds actueel. De dreiging woningen te bouwen in het gebied is sinds het laatste bestemmingsplan sterk afgenomen. De randen blijven echter aantrekkelijke plaatsen voor de overheden om roofbouw op te plegen.

Missie:

De vereniging kan door haar hoge ledental een vuist blijven maken naar eventuele bedreigers van het gebied. Onze missie is en blijft de aanvallen op het Hekslootgebied en omgeving te pareren, de milieu-ecologische waarden te beschermen en zo mogelijk te verhogen. 

Visie:

Doordat we als vereniging succesvol zijn geweest, kunnen we de activiteiten in een lagere versnelling zetten. Van aanvallers kunnen we bewakers worden. Een groot ledenaantal blijft hierbij van belang, de grootte van de vereniging bepaalt het succes. 

De vereniging streeft er daarom naar om zichtbaar te blijven naar zowel de bestaande leden als potentiële leden, als naar de plaatselijke politiek. Dit gebeurt via het Hekslootnieuws, via de website, via de regionale pers en door deel te nemen aan plaatselijke activiteiten die een binding hebben met natuur en milieu.