Smienten mogen niet geschoten worden!

Geplaatst op: 2014-12-23 08:41:19

In het voorjaar heeft de Provincie Noord-Holland het door de Faunabeheereenheid opgestelde beheersplan goedgekeurd en de schietvergunningen daarop afgegeven. Knobbelzwanen, Meerkoeten, Smienten, Gaai en de Wilde Eend zouden zoveel schade aan gewassen geven dat deze bejaagd mogen worden.  Gelukkig heeft de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland (www.vwgzkl.nl) met succes de bezwaarprocedure gestart en ook gewonnen. Het faunabeheersfonds kon onvoldoende aantonen dat de Smient inderdaad veel schade aan gewassen aanbracht. De vogelwerkgroep ZK hoopt dat ook andere Provincies deze zienswijze gaan overnemen. De Provincie gaat de jachtvergunningen hier op aanpassen. ( bron: Fitis Jaargang 50 nr4 2014 )

De hoeveelheden Smienten die Nederland in de wintermaanden bezoeken nemen al jaren af, landelijk met ca 20% t.o.v. de hoogtijdagen rond 1995. (www.sovon.nl) Voor de Hekslootpolder ziet het er nog ongunstiger uit met overwinteringsaantallen die gedaald zijn naar ca 1.000 stuks oftewel een daling van 50% t.o.v 2003. Vooralsnog kunnen we nog genieten van deze fraaie eend.

Smienten mogen niet geschoten worden!
 

Geen Landal Greenpark Fort Benoorden Spaarndam!

Geplaatst op: 2014-12-23 08:25:35

Het lijkt dan toch te gaan gebeuren, het Landal vakantiehuisjespark aan de noordzijde van de Hekslootpolder gaat niet door, kopt het Haarlems Dagblad op 19 december. De vereniging is tegen deze nieuwbouw vanwege de toeloop van recreanten, vervuiliing, onrust, zwerfkatten etc.. Niet alleen voor "onze" polder maar ook voor het Landje van Gruijters, belangrijk voor- en najaarsverzamelpunt en opmestplaats voor vele steltlopers.

Geen Landal Greenpark Fort Benoorden Spaarndam!
 
Download Geen landal 3.jpg

Wilgen knotten in Spaarndam

Geplaatst op: 2014-12-18 20:27:17

Sinds 1986 zetten vrijwilligers van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) zich in voor natuur en landschapsonderhoud in de omgeving van Haarlem. De vrijwilligers doen afwisselend werk in diverse gebieden. Zij maaien riet- en hooilandjes, knotten wilgen, snoeien fruitbomen en halen esdoorns en vogelkers uit het bos. Ook maaien zij natte duinvalleien. Hierdoor zijn de natuurwaarden in deze gebieden verhoogd en zijn landschapselementen in ere hersteld. Vaak zijn deze plekken normaal niet toegankelijk voor het publiek en bieden hierdoor een unieke sfeer.  De liniedijk is een van de eerste werkterreinen van de SEB. De SEB werkt hier al ruim 25 jaar in opdracht van het recreatieschap Spaarnwoude. De takken zijn verwerkt in takkenbossen om in de omgeving oevers te beschermen tegen afslag door golven. Dit jaar is er van de dikkere takken ook een scherm gemaakt bij de vogelkijkhut in Spaarnwoude. Op  zaterdag 13 december heeft de zaterdaggroep van de Stichting Ecologisch Beheer (SEB) wilgen geknot langs de liniedijk in Spaarndam. Deze oude knotwilgen zijn karakteristiek voor de omgeving en bieden een leefgebied aan veel planten en dieren. Ze hebben regelmatig onderhoud nodig om te voorkomen dat de takken te zwaar worden en de bomen daardoor uitscheuren en verdwijnen.

Wilgen knotten in Spaarndam
 

Hekwerk 3e gedeelte bijna gereed

Geplaatst op: 2014-12-14 19:19:45

Op een winterse zondagochtend hebben Martin en Peter de eerste twee hekwerken hersteld en het derde nieuw opgebouwd. De wilgentakken heeft Martin zaterdag samen met het SEB-Haarlem van de wilgen op de liniedijk geknot. We hadden er gelukkig mooi weer bij dit weekend.

Hekwerk 3e gedeelte bijna gereed
 

Roerdomp gespot

Geplaatst op: 2014-12-03 18:29:36

Op een waterkoude bijna ijzige woensdagmiddag is door Peter Davids de roerdomp gespot en gefilmd in de Hekslootpolder. Dit filmpje is te zien op youtube.De roerdomp is een schuwe vogel die zich al gauw weer verstopt als het te druk wordt. Ik stond op een behoorlijke afstand,ca 40 meter, langs het Assendelvervoetpad maar toen ik visite kreeg van een wandelaar was dat alweer voldoende om het "hazenpad" te kiezen.

Roerdomp gespot
 

Overlijdensbericht

Geplaatst op: 2014-11-12 17:13:27

31 Oktober j.l. overleed Lenie Catau-Louwerens op de hoge leeftijd van 92 jaar. Lenie was woonachtig op de Vondelweg en vanaf de oprichting van onze vereniging in 1985 tot 1992 voorzitter van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Ze was een aardige en innemende vrouw die door haar grote bestuurlijke ervaring een bindende factor was binnen ons bestuur en onze vereniging. Tijdens haar voorzitterschap ontwikkelde onze vereniging zich van protestpartij tot volwaardige gesprekspartner van de verschillende overheden ( gemeente, gewest en provincie) en het Recreatieschap Spaarnwoude. Haar stijl was gericht op samenwerking en dialoog in plaats van confrontatie. In 1990 ontvangt ze, namens onze vereniging, de Haarlemse Milieuprijs, die werd ingesteld door de Haarlemse gemeenteraad. Tijdens haar voorzitterschap groeide de vereniging tot het respectabele aantal van 900 betalende leden.

Twee dagen na het overlijden van Lenie Catau overleed Gerrit Nibourg op de respectabele leeftijd van 90 jaar. Gerrit was een leeftijdsgenoot en, als bewoner van de Vondelweg, een wijkgenoot van Lenie Catau.

Vanaf de oprichting van onze vereniging zette en serveerde Gerrit Nibourg de koffie bij onze jaarvergaderingen en thema-avonden. Daarbij was hij trouw en bescheiden maar zorgde hij steevast voor een vrolijke noot.

Wij wensen de kinderen en (achter) kleinkinderen van Lenie en Gerrit veel sterkte.

Namens het bestuur van de Vereniging Behoud De Hekslootpolder, Tom van den Boomen.

 

Pleidooi beheersmaatregelen Hillegomse polders

Geplaatst op: 2014-10-24 10:30:08

De aanleg van een manege, ruiter- en wandelfietspad in de Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom vindt ondanks het nodige verweer toch plaats. Om nu nog te redden wat er te redden valt voor de voorheen grote weidevogelpopulatie hebben aan aantal natuurverenigingen onder leiding van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een pleidooi voor natuurvriendelijk beheer ondertekend. Onze vereniging heeft dit ook gedaan.

Voor meer informatie kunt u het pleidooi downloaden.

 
Download Pleidooi VenW-polder.pdf

Afscheid oude website

Geplaatst op: 2014-10-24 09:30:02

Na heel veel jaartjes te hebben kunnen genieten van onze voormalige website is het tijd voor vernieuwing. Met dank voor de goede zorg voor al die jaren onderhoud aan de website, Dick Bogaards, bedankt.

Afscheid oude website
 
Pagina: van