Handen uit de mouwen

Geplaatst op: 2016-02-10 13:29:39

Hieronder een verslagje van de werkzaamheden. Ook twee Syrische mannen vanuit de koepel Haarlem hebben hard meegewerkt.

 

 

 

Handen uit de mouwen
 
Download Handen uit de mouwen elzenopschot corr.pdf

Bijeenkomst beeldkwaliteit Hekslootpolder

Geplaatst op: 2016-02-02 20:13:40

In vervolg op het nieuwsbericht van 27 december 2015:

Op 13 januari is bij de inspraak en mee denk ronde over de beeldkwaliteit van de Hekslootpolder meer boven water gekomen dan ons lief is. Naast de eerder vermelde versoberingpunten zoals hier onder vermeldt kwam ook naar voren dat de verlate maaidatum van 15 juni is los gelaten ten gunste van het recreatieschap die nu een hogere erfpacht vraagt!

Meer pachtgeld betalen omdat de verlate maaidatum is komen te vervallen! Vaker mogen maaien dus meer inkomsten voor de agrariërs aldus het recreatieschap. Dat dit ten koste gaat van het broedgebied van onze weidevogels wordt even buiten de beeldkwaliteit gehouden! Bedankt recreatieschap!

Het bestuur wil zich nog gaan beraden welke stappen we kunnen ondernemen.

 

In de verkenning wordt voor de Hekslootpolder genoemd:

1. Het bruggetje achter de volkstuin WZZO bij het Spaarne wordt onderhoudsvrij gemaakt of verdwijnt.

2. Het Assendelvervoetpad wordt een voetpad van gras.

3. De grote aanlegsteiger in het Spaarne verdwijnt.

4. Aan de randen van de Hekslootpolder moeten meer ontspannings-/recreatieplekken gaan komen.

 

 

Recreatieschap Spaarnwoude gaat ook bezuinigen op onderhoud Hekslootpolder

Geplaatst op: 2015-12-27 10:44:00

De signalen waren er al enige tijd, het recreatieschap Spaarnwoude gaat op onderhoud van fietspaden, bruggen en natuur besparen. Daarnaast worden allerlei mogelijkheden onderzocht om inkomsten te vergaren door meer evenementen klein- of grootschalig te ontwikkelen. Concerten op Schoteroog etc.. 

In het beeldkwaliteitrapport "Keuzes voor een modern en duurzaam Spaarnwoude" wordt uiteengezet waarom en hoe het recreatieschap Spaarnwoude budgettair rond wil gaan komen in de komende jaren.

Op 13 januari is ook de vereniging uitgenodigd om mee te denken over de voorstellen en om positief mee te denken met het recreatieschap.

In de verkenning wordt voor de Hekslootpolder genoemd:

1. Het bruggetje achter de volkstuin WZZO bij het Spaarne wordt onderhoudsvrij gemaakt of verdwijnt.

2. Het Assendelvervoetpad wordt een voetpad van gras.

3. De grote aanlegsteiger in het Spaarne verdwijnt.

4. Aan de randen van de Hekslootpolder moeten meer ontspannings-/recreatieplekken gaan komen.

De verkorte Hekslootpolderversie van het beeldkwaliteitsrapport is bijgevoegd als powerpointpresentatie.

Wat vindt u hier van? 

Voor het complete beeldkwaliteitrapport kunt u naar: Rapport

 

 
Download Beeldkwaliteit Hekslootpolder 2015.pptx

Landje van Gruijters ligt onder vuur (2)

Geplaatst op: 2015-10-26 21:51:46
Landje van Gruijters ligt onder vuur (2)
 

Landje van Gruijters ligt onder vuur

Geplaatst op: 2015-10-26 21:26:52

Jolijt de Jongh,voorzitter Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam, trok in september aan de alarmbel gezien het uitgebrachte bestemmingsplan van de gemeente Velsen "voorlopige voorziening betreffende ontwerp bestemmingsplan Spaarnwoude".In het bestemmingsplan worden de bestemmingen van de forten en het Landje van Gruijters omgezet van natuur naar recreatie! Het Solexen langs het Landje van Gruijters wordt hiermee onbeperkt mogelijk maar ook bomenkap, bebouwing etc..

Jolijt de Jongh heeft een beroepschrift tegen het bestemmingsplan Spaarnwoude opgesteld en ingediend waarin ze zich concentreert op de groene kant van de groene buffer, de natuurwaarden en de stelling van Amsterdam. Tevens heeft ze een voorlopige voorziening ingediend, om te voorkomen dat het bestemmingsplan onaangepast van kracht wordt, met alle gevolgen van dien (zie de bijlage).

De zitting voor de voorlopige voorziening voor het bestemmingsplan Spaarnwoude was vastgesteld op dinsdagochtend 20 oktober in Den Haag. In het Haarlems Dagblad stond de volgende dag het artikel "Velsen verkwanselt natuur rond Fort benoorden Spaarndam".

Wij als vereniging Behoud de Hekslootpolder zijn uitermate bezorgd voor aantasting van de natuurwaarden van het Landje van Gruijters. Zoals bekend komen in het voorjaar de steltlopers zoals tureluur, grutto, kluut etc. daar eerst op sterkte voordat ze naar de omringende weilanden gaan om te broeden. In het najaar is dit gebied de verzamelplaats om op sterkte te komen en aan de najaarstrek te beginnen.

De vereniging Behoud de Hekslootpolder heeft een deel van de kosten van de griffierechten inzake de factuur van de Raad van State voor haar rekening genomen, groot € 331,00. Hiermee steunen we "Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam" niet alleen mentaal.

 

Landje van Gruijters ligt onder vuur
 
Download HD woe 21 okt 15.jpg

Vervolg wit zand

Geplaatst op: 2015-07-09 16:09:26

Gisteren ontvingen we deze foto en wij zijn daar niet blij mee! Bij navraag bij de gemeente is er geen aanlegvergunning aangevraagd voor deze activiteiten. De gemeente laat ons nog weten wat de status is van deze werkzaamheden.

 

Vervolg wit zand
 

Pullen in de Hekslootpolder

Geplaatst op: 2015-06-14 16:44:55

De zomer is voor de vogels al goed op dreef. Al begon het voorjaar erg kil. Hier is een zomerse film opgenomen op 14 juni 2015. filmpje

Pullen in de Hekslootpolder
 

Onterechte werkzaamheden in de Hekslootpolder (vervolg witte bergen zand)

Geplaatst op: 2015-04-13 13:34:20

Dit weekend is er diverse malen contact geweest met de desbetreffende agrariër over de opslag van de bergen witte zand en het doel deze uit te rijden. Na rondvragen bij diverse leden van o.a. KNNV, IVN en Vogelwerkgroep werden we op het spoor gezet om het bestemmingsplan te bestuderen. Hierin wordt expliciet voor al de percelen in de Hekslootpolder de waarde agrarisch met natuurwaarden toegekend. Voor o.a. het ophogen, egaliseren van de weilanden moet een aanlegvergunning worden aangevraagd. Dit is niet gebeurd waardoor er onrechtmatig wordt gehandeld. Maandagochtend heeft de vereniging via de politie de gemeentelijke milieudienst hier op gewezen. In het begin van de middag werden er uitrij-actieviteiten gemeld op het weiland, ondanks de mondelinge en email contacten door een bestuurslid met de desbetreffende agrariër. Deze werkzaamheden hebben we direct weer gemeld. In het gesprek over deze melding werd bevestigd dat er inderdaad onrechtmatig wordt gehandeld.

De technische recherche van de politie heeft dezelfde maandagmiddag polshoogte genomen en nu ligt het bij de gemeente afdeling bodem- en grondzaken.

Wij houden de vinger aan de pols!

 

 

Onterechte werkzaamheden in de Hekslootpolder (vervolg witte bergen zand)
 
Pagina: van