Op zoek naar ecologisch beheer

Geplaatst op: 2020-06-14 11:37:48

Samen met Rein Leguijt van LNH en Dick Kortekaas van KNNV op zoek naar locaties om ecologisch beheer toe te passen met als doel meer bloemen en insecten te verkrijgen. Tevens is het belangrijk om bewoners bij het groenbeheer te betrekken. Met het helpen bij het jaarlijks verschralen van rietvelden om meer bloemen en insecten als vlinders te verkrijgen lukt dit prima. Het  omvormen van het riet naar bloemrijkere percelen moet natuurlijk niet ten kostte gaan van de rietvogels daarom laten we 4 meter riet staan langs de oevers.

Op zoek naar ecologisch beheer
 

Artikel Wijkkrant Dietsveld

Geplaatst op: 2020-06-09 19:42:34

Martin heeft de vereniging weer even in het zonnetje gezet door publicatie van dit artikel.

 
Download Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld blad 3.pdf

Ecologisch maaien van start!

Geplaatst op: 2020-06-06 22:08:00

De weergoden waren de 10 menskracht sterke maaiploeg goed gezind op 6 juni. 3 zeisen, 3 harken en 450 m2 heel hoog gras zijn geslecht door ons in 3 uur. En de weergoden waren ons goed gezind. Het eerste deel van drie is gemaaid en afgevoerd, in september en april volgen de overige delen et...... een meer jaren project om het gras en pitrus om te toveren tort bloemrijker en insectenrijkere beplanting. Schroom niet om te komen helpen! Meld je aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl

Ecologisch maaien van start!
 

Barstens vol jonge vogels

Geplaatst op: 2020-05-21 12:12:52

De Nijlgans, Kokmeeuwen en de Kluten hebben nu jongen, de pulletjes scharrelen rond op zoek naar eten. de ouders verdedigen hun jongen. Drukte van jewelste! Ook zoekt een slobeend vrouwtje met 6 of 8 pullen haar weg door de sloten. De Witte kwikstaart is met voer onderweg naar haar jongen net als de Blauwborst 2x bij de voormalige vogelkijkhut.

Barstens vol jonge vogels
 

Borden ecologisch maaibeheer zijn geplaatst

Geplaatst op: 2020-05-14 20:58:27

Ca 1300 m2 "berm" is langs de Vondelweg afgebakend met 4 borden "ecologisch maaibeheer". Het deels plasdrasse gebiedje is nu nog grotendeels begroeid met grassen, veldzuring en pitrus wat geen bloemen heeft waar insecten op kunnen foerageren. Dit "saaie" stukje grond willen we door verschraling en ontwatering van zure regen in een paar jaar omtoveren tot een kruidenrijke en bloemrijkere vegetatie. In overleg met Landschap Noord-Holland en het recreatieschap Spaarnwoude is besloten om niet in te zaaien maar de natuurlijke zaden te laten ontkiemen.

Wil je bijdragen aan onze natuur? Kom ons dan helpen op zaterdagmiddag 6 juni vanaf 14.00 uur, zie agenda.

Borden ecologisch maaibeheer zijn geplaatst
 

Gereedschap subsidie Euro 850,00 verkregen!

Geplaatst op: 2020-05-02 09:43:25

Betrekken bij Groen Fonds 2020,

Ruim 100 vrijwilligersorganisaties klopten dit jaar aan bij dit fonds met een projectidee. Mooi nieuws, bijna twee keer zo veel als in 2019! Projecten die de soortenrijkdom in onze provincie versterken én zoveel mogelijk doelgroepen en partners betrekken, kwamen voor een financiële bijdrage in aanmerking. 36 Projecten ontvangen een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland. In totaal is er € 102.000 toegekend aan deze groene projecten. Een greep uit de inzendingen: Een aantal projecten verbeteren het voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten onder andere in versteende voortuinen en in de polder. Op Texel kunnen ze de natuurwaarden van kolken onderzoeken. En er komen broedeilanden voor visdiefjes in het werkgebied van Water, Land & Dijken. Ook padden, nachtvlinders, huiszwaluwen, roerdompen, patrijzen, wilde eenden, ijsvogels profiteren van deze financiering.

Uitslag: www.landschapnoordholland.nl

Gereedschap subsidie Euro 850,00 verkregen!
 

Kievit met pullen

Geplaatst op: 2020-04-25 21:26:56

Ze zijn weer te zien met een beetje geluk!

Kievit met pullen
 

Raad tegen plan Akendam

Geplaatst op: 2020-04-20 21:18:46
Raad tegen plan Akendam
 
Pagina: van